Πού απευθυνόμαστε

  • Σε κάθε ασθενή μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, που έχει ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι.

  • Άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να μετακινηθούν από το χώρο τους.

  • Άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Σε επαγγελματίες που δεν έχουν χρόνο για εξετάσεις.

  • Σε μετεγχειρητικούς ασθενείς.

  • Σε άτομα της τρίτης ηλικίας

  • Σε άτομα με κινητικά προβλήματα και δυσκολίες στη μετακίνηση

  • Σε άτομα με χρόνιες ασθένειες/προβλήματα υγείας